^ Do góry

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID-19

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID-19
w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach

§ 1
PODSTAWA PRAWNA
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.)
§ 2
INFORMACJĘ WSTĘPNE
 1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa terenie szkoły w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników oraz rodziców dzieci uczęszczających do szkoły.
 2. Od dnia 02.06.2020 r. udostępnia się możliwość skorzystania z fortepianu na Auli lub instrumentów perkusyjnych znajdujących się w szkole przez uczniów klas VI 6l oraz IV 4l PSM I stopnia, którzy chcą przygotować się do egzaminu wstępnego do PSM II st.
 3. W budynku szkoły nie mogą przebywać osoby z zewnątrz nie będące pracownikami.
 4. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w pełni wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na posłanie dziecka do szkoły jest zobowiązany wypełnić OŚWIADCZENIE, stanowiące załącznik nr 1.
§ 3
OBOWIĄZKI DYREKTORA
 1. Ustala regulamin wewnętrzny i dostosowuje procedury obowiązujące w szkole do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19.
 2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia środków bezpieczeństwa.
 3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19.
 4. Ustala harmonogram spotkań.
 5. Dyrektor przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19.
 6. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.
 7. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, maseczki) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 8. Dopilnowuje, aby przy wejściu głównym umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych były mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci.
 9. Dezynfekuje ręce bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki a także regularnie w trakcie pracy.
§ 4
OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH
 1. Każdy pracownik zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym dwa razy dziennie - wejście/ wyjście do pracy oraz w razie potrzeby.
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik zawiadamia o tym fakcie dyrektora i pozostaje w domu, a jeżeli przybył już do pracy to zostaje natychmiastowo od niej odsunięty.
 3. Pracownicy dezynfekują ręce bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki, a także regularnie w trakcie pracy.
 4. Pracownicy nie przemieszczają się bez istotnej potrzeby po terenie szkoły, unikają kontaktów z nauczycielami.
 5. Sprzątaczki i woźny:
  •  Usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować.
  •  Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.
  •  Dezynfekują co najmniej dwa razy dziennie oraz w razie potrzeby powierzchnie dotykowe – blaty, stoliki, poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, klawiatury, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie.
  •  Dezynfekują na bieżąco miski ustępowe, umywalki, baterie umywalkowe, pojemniki do mydła.
  •  Dezynfekują sale po każdej konsultacji i każdorazowo wietrzą ją.
  •  Dezynfekują i myją pomoce naukowe wykorzystywane przez nauczycieli .
 6. Czuwają nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19.
 7. Wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej maseczki, rękawiczki i korzystają z nich w razie konieczności.
§ 5
OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH
 1. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym dwa razy dziennie- wejście/ wyjście do pracy oraz w razie potrzeby.
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik zawiadamia o tym fakcie dyrektora Szkoły i pozostaje w domu lub, jeżeli przybył już do pracy, zostaje natychmiastowo od niej odsunięty.
 3. Nauczyciele dezynfekują ręce bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki a także regularnie w trakcie pracy wg instrukcji w pomieszczeniu.
 4. Nauczyciele nie przemieszczają się bez istotnej potrzeby po terenie szkoły.
 5. W razie kontaktu z uczniami w placówce szkoły - dzień przed spotkaniem nauczyciele określają liczbę uczniów chcących brać udział w spotkaniu.
 6. Dopuszcza się zajęcia indywidualne z jednym uczniem przy zachowaniu wymaganych odległości, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.
 7. Nauczyciel wietrzy salę, w której organizuje spotkanie, co najmniej raz na godzinę.
 8. Nauczyciel zwraca uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.
 9. Nauczyciel unika organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.
§ 6
OBOWIĄZKI RODZICÓW I UCZNIÓW
 1. Rodzice zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19 w zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach i podpisują stosowne oświadczenia (załącznik 1 i załącznik 2).
 2. Przekazują nauczycielom przedmiotu głównego istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.
 3. Nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 4. Posyłają jeśli będzie zgoda organu prowadzącego do szkoły tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.
 5. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest do dostarczenia do szkoły zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie.
 6. Rodzice zapewniają dziecku środki ochrony osobistej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.
 7. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa.
 8. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 9. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów ze szkoły.
 10. Ucznia do szkoły przyprowadza/odbiera tylko osoba zdrowa zaopatrzona w środki ochrony osobistej nie wcześniej niż 10 minut przed spotkaniem. Rodzic zobowiązany jest do zachowania co najmniej 2-metrowego odstępu od innych osób.
 11. Uczeń nie uczestniczy w spotkaniach w szkole, jeżeli jest chory lub w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 12. W drodze do i ze szkoły uczniowie korzystają z osłony na usta i nos oraz zachowują dystans społeczny.
 13. Uczniowie bezwzględnie stosują zasady higieny: często myją ręce wodą z mydłem i nie podają ręki na powitanie, zachowują dystans, a także unikają dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania
 14. Uczniowie wchodzą do szkoły głównym wejściem.
 15. Przed wejściem do szkoły uczniowie mają mierzoną temperaturę przez upoważnionego przez dyrektora pracownika. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 37 st. C) uczeń nie zostanie wpuszczony do szkoły.
 16. Uczniowie dezynfekują ręce przy wejściu, a jeżeli mają przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast myją ręce.
 17. Uczniowie nie przychodzą do szkoły wcześniej niż 10 minut przed spotkaniem.
 18. Uczniowie unikają gromadzenia się w grupach, komunikują się z kolegami z zachowaniem 2 m. odstępu.
 19. Uczeń zgłasza nauczycielowi nieobecność w razie swojej choroby lub podejrzenia choroby.
§ 7
PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
 1. Uczeń, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):
  • Nauczyciel bezzwłocznie odizolowuje ucznia do wyznaczonego pomieszczenia.
  •  Nauczyciel pozostaje z dzieckiem, utrzymując min. 2 m odległości.
  •  Spotkanie jest przerywane.
  •  Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
  •  Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
  •  Dyrektor zawiadamia stację sanitarno–epidemiologiczną i postępuje zgodnie z wytycznymi. W razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112.
  •  Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko z podejrzeniem COVID-19 jest niezwłocznie i skrupulatnie myte, a powierzchnie dotykowe takie jak klamki, włączniki światła, poręcze są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
  •  Pomieszczenie, które było miejscem izolacji dla dziecka z objawami chorobowymi po jego opuszczeniu zostaje skrupulatnie myte, dezynfekowane są wszystkie miejsca dotykowe.
 2. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):
  •  Pracownik bezzwłocznie zgłasza fakt dyrektorowi szkoły, przerywa swoją pracę/jest odsunięty od pracy i udaje się do wyznaczonego pomieszczenia.
  •  Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny i postępuje zgodnie z wytycznymi, w tym odnośnie decyzji o wdrożeniu ewentualnych dodatkowych procedur, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
  •  Obszar w, którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem COVID-19 jest niezwłocznie i skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe takie jak klamki, włączniki światła, poręcze są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
  •  Pomieszczenie, które było miejscem izolacji dla pracownika z objawami chorobowymi po jego opuszczeniu zostaje skrupulatnie myte, dezynfekowane są wszystkie miejsca dotykowe.
§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
 2. Procedury obowiązują do odwołania.

ZAŁĄCZNIK nr 1

ZAŁĄCZNIK nr 2