^ Do góry

Deklaracja dostępności

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.psmgorlice.pl/

Data publikacji strony internetowej: 28.02.2013 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.09.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie ma możliwości powiększania i pomniejszania wielkości liter na stronie
 • nie ma możliwości przełączania na kontrast negatywowy,
 • nie ma możliwości wyświetlania strony w odcieniach szarości.
 • nie ma możliwości czytania tekstu strony przez automatycznego lektora.

Strona posiada następujące ułatwienia:

 • zastosowano pogrubienie najważniejszych i kluczowy słów w tekście.
 • zastosowano nagłówki tekstu
 • teksty są wyświetlane z wykorzystaniem czcionki Ariel w kolorze czarnym na białym tle,
 • ograniczono stosowanie pisania kursywą
 • publikowane zdjęcia posiadają opisy alternatywne,
 • wszystkie linki w serwisie prezentowane są w ten sam sposób (podkreślenie i inny kolor niż tekst)
 • ograniczono stosowanie tabel

Skróty klawiszowe:

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Dyrektora Szkoły.

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Henryk Rąpała, adres poczty elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 352 14 72. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Do budynku Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach prowadzą dwa wejścia znajdujące się od strony:

 • główne od strony ulicy Wróblewskiego
 • ewakuacyjne (boczne) – od parkingu

Podjazd dla wózków znajduje się przy głównym wejściu, od strony ul. Wróblewskiego

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz, Aula i pomieszczenia na parterze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze na prawo od wejścia głównego

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma:

 • windy
 • pętli indukcyjnych
 • oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • głośników naprowadzających, informacje udzielane są na portierni znajdującej się na parterze szkoły, po prawej stronie od wejścia głównego
 • w szkole nie można skorzystać z tłumacza migowego.