^ Do góry

Informator

INFORMATOR
dla kandydatów do klasy pierwszej
PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA W GORLICACH
na rok szkolny 2018/2019

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych kontynuacją nauki na poziomie szkoły muzycznej II stopnia w specjalności instrumentalistyka.

Szkoła jest publiczną placówką kształcenia artystycznego prowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nauka w specjalności instrumentalistyka trwa 6 lat. Szkoła prowadzi naukę gry na następujących instrumentach: fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, akordeon, perkusja, flet, klarnet, saksofon, trąbka.

 

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Gorlicach

Dla kandydatów do szkoły przeprowadza się egzamin wstępny obejmujący:

 1. Egzamin praktyczny z gry na instrumencie
 2. Egzamin ogólnomuzyczny ze szczególnym uwzględnieniem predyspozycji słuchowych.

Wymagania dla kandydatów:

 1. Wiek 10 – 23 lat
 2. Przygotowanie muzyczne na poziomie ucznia kończącego naukę w szkole muzycznej I stopnia.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają w sekretariacie szkoły:

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły. (do pobrania w sekretariacie szkoły pn. – pt. w godz. od 9:00 – 17:00, lub na stronie internetowej: www.psmgorlice.pl
 2. Ostatnie świadectwo szkoły muzycznej I stopnia lub inny dokument świadczący o przygotowaniu muzycznym.
 3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie muzyk instrumentalista wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w przypadku instrumentów dętych przez lekarza specjalistę z zakresu pulmanologii.

Wymienione dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach w terminie do 1 czerwca 2018 r.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji. W celu ustalenia terminu prosimy skontaktować się z sekretariatem Szkoły, tel. 18 352 14 72

Egzamin wstępny do szkoły odbędzie się:
6 czerwca 2018 r. w godz. 9:00 – 14:00.

Ogłoszenie wyników nastąpi 15 czerwca 2018 r.

Zakres wymagań egzaminu praktycznego
do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Gorlicach dla specjalności instrumentalistyka.

INSTRUMENT WYMAGANIA SPRAWDZIANU PRAKTYCZNEGO
Fortepian

Wykonanie z pamięci programu:
1. etiuda,
2. forma klasyczna,
3. utwór polifoniczny,
4. utwór dowolny.

Akordeon

Wykonanie z pamięci programu:
1. etiuda,
2. forma klasyczna lub utwór polifoniczny
3. utwór dowolny.

Skrzypce

Wykonanie z pamięci programu:
1. gama, pasaże, dwudźwięki,
2. etiuda,
3. pierwsza część koncertu lub druga i trzecia

Altówka

Wykonanie z pamięci programu:
1. etiuda,
2. jedna część koncertu lub sonaty,
3. utwór dowolny
Kandydat może wykonywać program na skrzypcach

Wiolonczela

Wykonanie z pamięci programu:
1. etiuda,
2. jedna część koncertu lub sonaty,
3. utwór dowolny

Kontrabas

Wykonanie z pamięci programu:
1. etiuda,
2. dwie kontrastujące części sonaty,
3. utwór dowolny
Kandydat może wykonywać program na innym instrumencie muzycznym

Gitara

Wykonanie z pamięci programu:
1. etiuda,
2. utwór muzyki dawnej lub część sonaty lub wariacje
3. utwór dowolny

Instrumenty dęte

Wykonanie z pamięci programu:
1. gama,
2. etiuda,
3. utwór z akompaniamentem (część koncertu, sonaty lub utwór dowolny)

Perkusja

Wykonanie z pamięci programu:
1. ćwiczenie rytmiczne na werblu,
2. etiuda na ksylofonie, marimbie lub wibrafonie,
3. utwór z akompaniamentem fortepianu na ksylofonie, marimbie
lub wibrafonie.

 

Zakres wymagań egzaminu ogólnomuzycznego
do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Gorlicach dla specjalności
instrumentalistyka.

Egzamin ustny obejmuje:

 • rozpoznawanie interwałów melodycznych i harmonicznych w obrębie oktawy,
 • znajomość koła kwintowego, budowy gam do 7 znaków,
 • śpiewanie gam durowych i molowych w odmianach,
 • śpiewanie gam, triady harmonicznej z dominantą septymową w postaci, zasadniczej i rozwiązaniem do 4 znaków przy kluczu,
 • rozpoznawanie, budowanie i śpiewanie trójdźwięków durowych, molowych w postaci zasadniczej i przewrotach, trójdźwięków zwiększonych i zmniejszonych bez przewrotów,
 • śpiewanie dominanty septymowej w postaci zasadniczej i w przewrotach,
 • śpiewanie ćwiczeń a vista,
 • wystukiwanie ćwiczenia rytmicznego a vista z uwzględnieniem charakterystycznych grup rytmicznych takich jak synkopa, triola, rytm punktowany, pauzy, łuki