O szkole

Skip to content

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach

 

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach realizując swoje ustawowe obowiązki w zakresie kształcenia i wychowania przetwarza informacje, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego też jako RODO lub rozporządzenie 2016/679) stanowią dane osobowe.

DANE OSOBOWE

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Taką osobą jest osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować przy pomocy imienia  i nazwiska, cech fizycznych lub genetycznych. Do danych osobowych zalicza się również informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzaniem danych osobowych są wszelkie czynności wykonywane na danych osobowych, takie jak np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, usuwanie, niszczenie.

ADMINISTRATOR

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach ( dalej jako ZPSM w Gorlicach) reprezentowany przez Dyrektora placówki
Adres:
ul. Wróblewskiego 12 38-300 Gorlice
e-mail: sekretariat@psmgorlice.pl
Telefon: 18 352 14 72
Telefon komórkowy: 517 927 942
https://www.psmgorlice.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Dorota Myszkowska -Janik,
e-mail: d.janik@psmgorlice.pl

Z inspektorem ochrony danych możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Adres
ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Jeżeli uznasz, że Twoje dane przetwarzamy niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Twoje dane będą przetwarzane w celu:

 •  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ZPSM w Gorlicach
 •  wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej ZPSM w Gorlicach
 •  realizacji zawartych umów

W pozostałych przypadkach Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody

ODBIORCY DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ZPSM przetwarzają dane osobowe.
   

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy określające zasady przechowywania dokumentacji.

PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych (w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne);
 • prawo do bycia zapomnianym tj. prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy:
  • Twoje dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  • Twoje dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • Twoje dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 •  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy:
  • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia przetwarzania
  • ZPSM nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale Ty potrzebujesz ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń
  • wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie ZPSM są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu
 • prawo do przenoszenia danych, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zawartej z Tobą umowy lub na podstawie Twojej  zgody,
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku gdy:
  • zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez ZPSM w Gorlicach
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ZPSM lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub Twoje podstawowe prawa i wolności (w szczególności jeżeli jesteś dzieckiem).

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie danych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

PODANIE DANYCH – OBOWIĄZEK CZY DOBROWOLNOŚĆ

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W takiej sytuacji podanie danych osobowych ZPSM ma charakter dobrowolny.

Jeżeli przesłankę przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między Tobą a ZPSM w Gorlicach, podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

ZPSM nie przetwarza Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany oraz ich nie profiluje.

Informacja w sprawie monitoringu wizyjnego

w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE nr 119, ze zm. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), zwanego dalej RODO:

 1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych z siedzibą w Gorlicach przy ul. Wróblewskiego 12, adres e-mail: sekretariat@psmgolice.pl, tel. 18 352 14 72.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w celu realizacji swoich praw wynikających z RODO można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: d.janik@psmgorlice.pl.

 3. Monitoring wizyjny prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia w obiektach użytkowanych przez Administratora, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.f RODO.

 4. Podstawę prawną funkcjonowania monitoringu stanowią przepisy art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

 5. Dane wizerunkowe zarejestrowane w systemie monitoringu wizyjnego będą udostępniane organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa (policja, sądy, prokuratura) oraz osobom, które złożą pisemny wniosek o zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny na potrzeby przyszłych postępowań i otrzymają pisemną zgodę Administratora systemu monitoringu.

 6. Okres przechowywania danych rejestrowych przez system monitoringu wynosi 14 dni, chyba że zapis monitoringu obejmuje zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 7. Dane wizerunkowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein .

 8. Dane wizerunkowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich

 9. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Obowiązek informacyjny względem osób, których dane wizerunkowe mogą zostać utrwalone na monitoringu, jest realizowany za pośrednictwem tablic informacyjnych przy wejściu do budynku oraz strony internetowej Szkoły ( adres: www.psmgorlice.pl) na podstawie art. 14  ust. 5 lit. b RODO.

Skip to content