^ Do góry

RODO

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZESPOLE PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH
W GORLICACH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.  Urz.  UE  nr 119), zwanego dalej RODO:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach z siedzibą w Gorlicach, 38-300 Gorlice, ul. Wróblewskiego 12, tel. 18 352 14 72, e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, panią Dorotę Myszkowską-Janik, z którą w celu realizacji swoich praw wynikających z RODO można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie kierując korespondencję na adres 38-300 Gorlice, ul. Wróblewskiego 12.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe przetwarza dane osobowe dzieci i młodzieży, ich rodziców lub opiekunów prawnych oraz dorosłych wychowanków w celu realizacji zadań oświatowych oraz promocji placówki.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  • art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO,
  • ustawa z dnia 27 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 2198, z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo światowe (Dz. U.  z  2018  r.,  poz.  996,  z  późn.  zm.),
  • inne przepisy prawa krajowego, z których wynikają zadania dydaktyczne i wychowawcze Administratora danych.
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu określonym w jej treści.
 5. Dane osobowe mogą być udostępnione innym organom wyłącznie w granicach określonych przepisami prawa.
 6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie wyłącznie dla celów archiwalnych przez okres wskazany w przepisach prawa.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 8. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
 9. Rodzice albo opiekunowie prawni uczniów oraz dorośli wychowankowie mają prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie w granicach określonych prawem oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych naruszałoby przepisy RODO.